Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu

EPSU

EPSU, ETUC bünyesindeki en büyük sendika federasyonudur. 270 sendikadan 8 milyon kamu çalışanı federasyon tarafından Avrupa düzeyinde temsil edilmektedir. Kamu sektöründe faaliyet gösteren federasyona üye sendikalar; yerel, bölgesel ve merkezi yönetimler, AB organları, sağlık ve sosyal hizmetler, çevre hizmetleri ile enerji, su ve atık hizmetlerinde çalışanları örgütleyen teşkilatlardır.

EPSU’nun bünyesinde tüm Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Orta Asya devletlerinden de sendikalar bulunmaktadır. 2009 yılında gerçekleştirilen kongrede PSI ile birleşme kararı alınmış ve bu tarihten itibaren EPSU enternasyonalin Avrupa alt örgütü olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Federasyon, kendisine üye örgütleri Avrupa düzeyinde işleyişi süren 5 sosyal diyalog komitesinde temsil yetkisine sahip kamu hizmetleri çalışanları örgütüdür.

Merkezi idareler kamu görevlilerini ve işçileri bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar çatısı altında bir araya getiren işyerleridir. Sosyal ve ekonomik refah, güvenlik ve özgürlükler için kilit öneme sahip politikalar ve hizmetler bu kurumlardan yönetilir. EPSU bu amaçla vergilendirme, göç, tevkif hizmetleri ve savunma alanında kampanyalar üretmektedir. Kamu hizmetleri üzerinde baskı oluşturan ve refahın her geçen gün daha az birey tarafından paylaşılmasına yol açan vergi ihlalleri üzerine faaliyetlerini yoğun bir biçimde sürdürmektedir. EPSU, krizin bedelinin emekçilere ödetilmeye çalışılması karşısında finansal işlemlerden alınacak vergiyi savunmakta ve bu sayede ekonomik daralmanın asıl sorumlularının iyileşmeye katkı vermesini zorunlu kılmaya çalışmaktadır.

Federasyonun temsil ettiği kamu çalışanlarından bir diğer grup sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarıdır. Bu sektör hastaneler, çocuk bakımı, toplum sal sağlık hizmetleri, sosyal çalışmalar ve yaşlılar için barınma ve bakım olanakları gibi konuları içermesi itibariyle oldukça geniş ve çeşitlilik arz eder durumdadır. EPSU hali hazırda 3,5 milyon sağlık emekçisini çatısı altında bir araya getirmiştir ve çalışma yaşamlarına ilişkin sorunların çözümü için politika ve eylemler hayata geçirmektedir.

Temsil edilen bir diğer sektör olan yerel yönetimler ülkeden ülkeye farklılık göstermekle beraber sayısız alanda uzmanlaşmış işçiyi aynı işkolunda birleştirmiştir. EPSU nitelikli yerel hizmetlerinin ancak ve ancak yetkin çalışanlar sayesinde kullanıcıya ulaştırılabileceğine inanmaktadır. Şeffaf ve katılımcı yerel karar alma mekanizmalarının Sosyal Avrupa hedefine ulaşmada hayati öneme sahip olduğunu savunmaktadır.

KİT’ler de dâhil olmak üzere elektrik, su, doğalgaz ve atık hizmetlerinde faaliyet gösteren tüm kamu kurumu çalışanları EPSU tarafından temsil edilmektedir. Enerjinin ve temiz suyun güvenli bir şekilde ulaştırılması ile çevreye ve sosyal hususlara duyarlı atık yönetimi toplumdaki tüm bireylere yalnızca işletme maliyeti üzerinden sunulmalıdır. Bu savunma EPSU’nun kamu hizmetlerinde kar amacı güdülmemesi ilkesinin çıkış noktasını oluşturmaktadır. EPSU tüm bu hizmetlerin kamu eliyle yürütülmesi taraftarıdır ve özelleştirmeye ilişkin tüm uygulamaları reddeder.

EPSU tarafından temsil edilen kamu çalışanlarının %68’i kadınlardan oluşur. Federasyonumuz kadınların oynadıkları rol ve aldıkları ücretler itibariyle tüm Avrupa’da daha iyi çalışma ve yaşama koşullarına sahip olmaları gerektiğini savunmaktadır. Kendi yönetim organların ve ilgili çalışma komiteleri dâhil olmak üzere kadın temsiliyetinin karar alma mekanizmalarında yükseltilmesi, cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin kapatılması EPSU’nun kadınlar üzerine gerçekleştirdiği eylemlerin ana hattıdır.

Uluslararası üst kuruluşumuz kamu hizmetlerinin sürdürülebilir kalkınmaya ve toplumların yaşam niteliğine yaptığı katkıyı AB’nin tanıması ve desteklemesi talebindedir. EPSU bu eşitliği “nitelikli kamu hizmetleri = nitelikli bir yaşam” olarak kurmaktadır. Bu amaca ulaşmada en önemli aracın toplu pazarlık mekanizması olduğunu savunur. EPSU bu doğrultuda iki önemli görevi üstlenmiştir; tüm Avrupa’da kamu çalışanlarının ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi mücadelesine katkı vermek ve üye örgütlerinin Avrupa’da süregelen toplu iş sözleşmesi müzakerelerindeki gelişmeleri ve eğilimleri öğrenebilmesi için bir bilgi bankası olma rolünü yerine getirmek.

Genel Merkezi Brüksel’de bulunan EPSU 1978 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Genel Başkanı İsveç KOMMUNAL Sendikası’ndan Annelie Nordström ve Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan’dır. Sendikamız YOL-İŞ EPSU ile ortak faaliyetlerini Güney - Doğu Avrupa Bölge Komitesi bünyesinde sürdürmektedir. Genel Başkan Yardımcımız İsmet Tan bu komite ile EPSU Yönetim Kurulu üyesidir.

İlke, Görev ve Amaçlar

EPSU kamu çalışanlarının ve üyesi bulundukları sendikaların menfaatlerini tüm Avrupa’da gözetir ve savunur. Eşit haklar ve fırsatların teşvik edilmesi ilkesi EPSU çalışmalarının merkezindedir. Bu ilkeler ayrıca federasyonun yapısı ve politikalarının zeminin oluşturur. EPSU, PSI ile işbirliği içerisindedir ve onun tarafından belirlenmiş olan hedefler ulaşmak için mücadele eder. Bunun yanı sıra, ETUC tarafından ortaya konulmuş olan eylem planı ve politikaların da uygulamaya geçirilmesi safhalarına destek verir.

Federasyonun örgütlenme alanı; AB kuruluşları, yerel, bölgesel ve merkezi yönetimler, gaz, elektrik ve su hizmetleri, atık yönetimi ve çevrenin korunması, sağlık ve sosyal hizmetler, eğitim, bilim ve kültür, yargı ve tevkif hizmetleri ve kamu hizmeti sunan diğer tüm işyerleridir. Anılan bu kamu kuruluşları ile kamu hizmeti sunmak amacıyla ihaleler almış olan özel şirketlerde çalışanların tümünün hak ve menfaatlerinin korunması ve savunulması EPSU’nun esas görevidir.

EPSU temel insan hakları saydığı; demokratik, sivil, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların geliştirilmesi ve korunması için gayret gösterir. İşbirliğini birlik ruhuna ve çoğulculuğa saygıya bağlı kalarak ileriye taşımaya çalışır. Ulusal düzeyde, Avrupa çapında ve küresel seviyede sendikalar arası dayanışmayı güçlendirmek için çaba sarf eder. Cinsiyet eşitliğine, fırsat eşitliğine ve herkes için eşit muamele ilkesine hizmet eder. Cinsiyet, medeni hal, yaş, inanç, engellilik, politik görüş, sosyal ve ekonomik durum, etnik kimlik ve benzeri üzerinden yapılan ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın tüm tipleriyle mücadele eder. Ulusal düzeyde, Avrupa çapında ve küresel seviyede sürdürülebilir kalkınmayı hedef alır.

Sosyal adaleti ve insana yakışır istihdam olanaklarını, kamu istihdamı ve sosyal içermeyi yükseltecek emek piyasası ve ekonomi politikaları ile Sosyal Avrupa’nın inşası, herkesin nitelikli kamu hizmetlerine erişebilmesi, çalışma yaşamının her seviyesinde sosyal diyalogun sağlanması, Avrupa ve küresel sendikal hareketin güçlenmesi için tüm kamu çalışanlarının sendikal örgütlülüğe kavuşturulması, toplumun tüm gruplarının hakkaniyetle temsil edilmesi, ulusal, bölgesel ve Avrupa düzeyinde sendikalar arası işbirliği ve dayanışmanın tesis edilmesi, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesinin engellenmesi EPSU’nun öncelikli amaçlarıdır.

Bu amaçlara ulaşmak için EPSU kamu çalışanlarının menfaatlerini AB kuruluşları, Avrupa’daki hükümetler arası teşkilatlar ve diğer sivil toplum örgütleri, işveren örgütleri ve Avrupa’da faaliyette olan çokuluslu şirketler nezdinde temsil eder. PSI’ın Avrupa düzeyinde ve küresel seviyede tespit ettiği ilkelere de uygun olarak Avrupa’dan kendisine üye örgütlerin politika ve eylemlerini koordine eder. PSI’ya Avrupa’da gerçekleşen politik gelişmeler hususunda danışmanlık yapar.

EPSU, kamu hizmeti çalışanları için sıralanan endüstri ilişkileri sistemlerini geliştirmiştir; ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde, şirketler ve sektörler arası sosyal diyalog, Avrupalı işverenlerle tüm Avrupa’da geçerli olan müzakere anlaşmaları, sendikal hakların teşvik edilmesi ve savunulması, ihtiyaç duyulan her durumda hayata geçirilen endüstriyel eylemler, eşitlik ve eşit fırsatlar ilkelerine entegrasyon, toplu pazarlığın koordinasyonu ve ortak bir pazarlık politikası tesisi, işyerinde demokrasinin varlığının sağlanması ve bilgilenme, danışma ve kararlara katılma hakkının savunulması.