Kamu Hizmetleri Enternasyonali

PSI

PSI, kamu sektöründe örgütlü sendikaların oluşturduğu küresel sendikal federasyondur. 150 ülkeden 650 sendika, enternasyonalin üyesidir. Toplamda 20 milyondan fazla kamu çalışanını temsil eden sendikalarıyla birlikte PSI, merkezi hükümet, sağlık ve sosyal koruma, belediye ve toplum hizmetleri ile kamu hizmeti üreten kuruluşlar alanlarında temsil sunmaktadır. 1907 tarihli kuruluşundan bu yana işçi hakları, sosyal ve ekonomik adalet, verimli ve ulaşılabilir kamu hizmeti için mücadele vermektedir.

Genel merkezi Fransa'nın Ain bölgesinde yer alan Ferney Voltaire ilçesinde bulunan PSI’ın, Barbados, Belçika, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya, Lübnan, Malezya, Yeni Zelanda, Romanya, Rusya, Güney Afrika, Togo, Ukrayna ve ABD’de bölge ofisleri bulunmaktadır. PSI Güney - Doğu Avrupa Ülkeleri Komitesi’nde sendikamızı aynı zamanda PSI Yönetim Kurulu üyesi de olan Genel Başkan Yardımcımız İsmet TAN temsil etmektedir. Ayrıca PSI Türkiye Dönem Sekretaryası görevini Sendikamız YOL-İŞ yürütmektedir.

PSI nitelikli kamu hizmetinin geliştirilmesi için kampanyalar düzenlemektedir. Bu sebeple diğer uluslararası kuruluşlar, hükümetler, tüketici birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle yakın çalışmalar yürütmektedir. Bu örgütlerin bazıları; ILO, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası diğer bölgesel kalkınma bankaları, IMF, Dünya Ticaret Örgütü ve OECD. Eğitimler ve kapasite geliştirme programları ile dayanışma ve sendikal gelişim projeleri de PSI’nın belli başlı faaliyet konularıdır.

Enternasyonal kuruluş bildirgesinde tüm dünyada sosyal ilerleme mücadelesinde, insanlar için barış, özgürlük ve kendi kaderini tayin etme hakkını savunacağını belirtmiştir. Bu mücadelenin endüstrileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri ortaya çıkarmak ve bertaraf etmek, işçiler ve halkların ülkeler, küresel finans kuruluşları ve çokuluslu şirketler tarafından istismar edilmelerinin önüne geçilmesi aşamalarından oluştuğunun altı çizilmiştir.

PSI eşitliğe, hakkaniyete ve farklılıklara sahip çıkarken, ırkçılık ve ayrımcılığın tüm biçimlerine karşı durur. Hayata geçirdiği tüm faaliyetlerinde eşitlik ve hakkaniyet ilke ve uygulamalarına riayet eder. Enternasyonal ayrıca, faaliyette olduğu ülkelerdeki yerel halkları yönetime ve karar verme mekanizmalarına katılmaları için teşvik eder. Uluslararası üst örgütümüz yönetim kurulu üyeleri ile eylem planını onamak için her beş yılda bir gerçekleştirdiği kongreleri de dâhil olmak üzere, tüm yapı ve mekanizmalarında yüzde elli kadın katılımı şartına sahiptir.

İlke, Amaç ve Hedefler

Uluslararası üst örgütümüz kamu hizmetlerine herkesin adil bir biçimde erişimini teşvik eder, demokratik haklar, insan ve işçi hakları ve çevre haklarını savunur. ILO da dâhil olmak üzere UN sistemi vasıtasıyla ve diğer sendikal ve sivil toplum örgütleriyle dayanışma içerisinde sosyal adaletin sağlanması mücadelesi verir. Küresel düzeydeki sorunların çözümü için diyalogu, uluslararası dayanışmayı ve işbirliğini teşvik eder. Örgüt tüzüğünün ikinci maddesinde PSI’ın çalışma ilkesi; kaynakların paylaşımı, üyelerin adil temsili, kapasite geliştirme, üye örgütlerin faaliyetlerinin koordinasyonu ve karşılıklı dayanışmanın tesis edilmesi olarak belirtilmiştir.

PSI, ekonomik, sosyal ve politik açılarla birlikte emeğe ilişkin hedeflerine ulaşmak adına üye örgütleri, diğer küresel sendika federasyonları ve sivil toplum kuruluşları ile ittifaklar geliştirir. Üye sendikaların, PSI’ın tüm temel ilkeleri ile birlikte çoğulculuk prensibine de riayet etmeleri gerekliliği esas olarak kabul edilen bir diğer husustur. Örgüte üye tüm sendikaların PSI tarafından belirlenmiş hedeflere ulaşılmasına olanak sağlamak için sayısız çeşitlilikte faaliyeti, birlik ruhu içerisinde uygulamaya koymaları beklenir.

Enternasyonalin hedefleri beş ana başlık çerçevesinde sıralanmıştır. Bunlardan ilki nitelikli kamu hizmetlerinin hayata geçirilmesinin teminat altına alınması ve herkesin bu hizmetlere kolay ve adil bir biçimde erişiminin temin edilmesidir. Bu itibarla PSI; eşit erişim, karşılanabilir bedel, demokratik açıdan hesabı sorulabilir, sosyal adalete hizmet eden ve sürdürülebilir kalkınma ile tüm vatandaşların yaşam niteliğini yükselten nitelikli kamu hizmetlerinin geliştirilmesini savunur ve teşvik eder.

Benimsenmiş olan bir diğer hedef ise sendikaların ve örgütlü kapasitelerinin geliştirilmesidir. PSI, kamu sektöründe faaliyet gösteren sendikaların örgütlenme olanaklarının güçlendirilmesi için onların kapasitelerini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütür. Tüm kamu sektörü çalışanları için sendikal haklara tam anlamıyla riayet edilmesinin, hükümetleri bu doğrultuda etkilemenin, kendi öz politikaları ve önceliklerine bağlı bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmelerinin ve üye sayıları ile demokratik yapılarında gelişme ile bağımsızlıklarını devam ettirebilmelerinin sağlanması için üye örgütlerini destekler.

Üst örgütümüz tüm dünyada sendikal haklar ile diğer özgürlükler ve insan haklarına saygı gösterilmesi ile demokrasi ve sosyal adalet için mücadele hedefini ortaya koymuştur. Sosyal ilerleme mücadelesinde, insanlar için barış, özgürlük ve kendi kaderini tayin etme hakkını savunacağını hedefleri arasında belirtmiştir. Bu mücadelenin endüstrileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri ortaya çıkarmak ve bertaraf etmek, işçiler ve halkların ülkeler, küresel finans kuruluşları ve çokuluslu şirketler tarafından istismar edilmelerinin önüne geçilmesi aşamalarından oluştuğunun altı çizilmiştir.

Enternasyonalin bir diğer hedefi eşitliğe, hakkaniyete ve farklılıklara sahip çıkmak, ırkçılık ve ayrımcılığın tüm biçimlerine karşı durmaktır. PSI hayata geçirdiği tüm faaliyetlerinde eşitlik ve hakkaniyet ilke ve uygulamalarına riayet eder. Enternasyonal ayrıca, faaliyette olduğu ülkelerdeki yerel halkları yönetime ve karar verme mekanizmalarına katılmaları için teşvik eder.

PSI amaçları kuruluşundan bu yana büyük oranda aynı kalmıştır; bu amaçlar: Üye örgütler arasında sosyal adaletin sağlanmasına yönelik aktivitelerin koordinasyonu için işbirliğini geliştirmek, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde karşılıklı desteği arttırmak, kamu hizmetlerinde çalışanların çıkarlarını uluslararası otoriteler karşısında temsil etmek ve savunmak, kamu hizmetlerinde çalışanların kendi haklarını ve çıkarlarını korumak üzere profesyonel veya sendikal örgütlenmeler kurmalarını ya da var olanlara katılmaları sağlayacak hakları garanti altına almak, kamu çalışanlarını temsil eden örgütlerin özgür görüşmeler yaparak çalışma koşullarını belirleme süresine katılım haklarını desteklemek ve kamu çalışanlarının durumlarını iyileştiren ILO anlaşmalarını, önerilerini ve kararlarını hayata geçirmek için kampanyalar düzenlemek olarak sıralanmaktadır.

PSI söz konusu ilkeleri hayata geçirmek, amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak için; sosyal adalet, yoksulluğun bertaraf edilmesi, özgürce toplu pazarlık yapabilme, cinsiyet eşitliği ve istihdamda hakkaniyet, güçlü ve birleşik sendikal hareket, özel sektörün kar amacı güden hizmetleri yerine karşılanabilir ve ulaşılabilir kamu olanakları ve herkes için nitelikli kamu hizmetleri konuları üzerine eylemler ve kampanyalar düzenler.

PSI, örgütün temel amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kamu hizmetleri sendikalarının her düzeyinde yaygın eğitim ve hizmet içi eğitim programları düzenler. Üyelerin, kendi çalışma ve yaşam koşullarını etkileyen kararlarda etkin bir rol almalarını sağlamak için bütün dünyada kamu hizmetleri sendikalarının etkili ve bağımsız örgütlenmeler haline gelmesine yardımcı olmayı hedefler. PSI, eğitime ek olarak kamu hizmetleri ve sendikal konularda bilgilerin yayılması, sağlık ve sosyal hizmetler, özelleştirme, sendikal haklar, küreselleşme, emeklilik, kamu hizmetleri, uluslararası şirketler, uluslararası finans ve ticari kurumlar, kamu yönetimi alanında çalışan işçiler gibi çok çeşitli mesleki ve teknik konularda toplantılar organize eder. Kamu hizmetlerinde çalışan kadınlarla ve gençlerle özel olarak ilgilenir.

PSI new logo.jpg