Avrupa İnşaat ve Ağaç İşçileri Federasyonu

EFBWW

EFBWW inşaat, yapı materyalleri, ağaç ve mobilya işleri ve ormancılık sektörleri için Avrupa endüstri federasyonudur. 1958’de kurulmuş olan federasyon, 33 farklı Avrupa ülkesinden, toplamda 2 milyon 350 bin üyeyi temsil eden 72 sendikayı çatısı altında bir araya getirmiştir. EFBWW, ETUC üyesidir ve genel merkezi Avrupa’nın başkenti olarak kabul edilen Brüksel’dedir. Federasyona FILCA - CISL Sendikası Genel Sekreteri Domenico Pesenti Başkanlık ederken, Genel Sekreterlik görevini Sam Hagglund yürütmektedir.

Federasyonun ana görevi kendisine üye örgütleri Avrupa düzeyinde temsil etmek ve faaliyet alanındaki sektörlerde çalışan işçilerin haklarının ve çıkarlarının savunulmasında onlara destek sağlamaktır. Avrupa Ortak Pazarı’nın oluşumunun tamamlanması ve Amsterdam Anlaşması’nın yürürlüğe konulması ardından Brüksel’de temsiliyet sahibi olmak her zamankinden daha büyük bir önem arz eder hale gelmiştir. AB kendi başına bir yasama organıdır. Ancak, EFBWW’ye göre birliğin sosyal yönelimlerinin geliştirilmesi için halen kat edilecek mesafe bulunmaktadır. Federasyonumuz bu itibarla faaliyette olduğu sektörlerdeki sendikalar arası işbirliği ve eylemlerin koordinasyonu hususunda bir çerçeve zemin teşkil etmektedir.

EFBWW iki Daimi Komite’nin faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktadır; bunlardan biri inşaat sektörü, diğer ise ağaç işleri, mobilya ve ormancılık sektörleri için oluşturulmuştur. 1995’te gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda alınan karar uyarınca ise sağlık ve güvenlik konularına odaklanmak adına İşçi Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Daimi komiteler sektörlerinde gerçekleşen gelişmeleri takip eder ve birer politika önergesi olarak Yönetim Kurulu’na takdim ederler. Yönetim Komitesi EFBWW’nin yönetimsel organıdır ve Yönetim Kurulu toplantılarını organize eder. EFBWW Başkan ve Başkan Yardımcıları federasyonu temsil etmek ve Genel Sekreter’in faaliyetlerini izlemekle mükelleftirler.

Örgütün faaliyetleri her dört yılda bir gerçekleştirilen Genel Kurul’da alınan kararlar ve tespit edilen eylem planı çerçevesinde hayata geçer. Eylem planı federasyonun ana faaliyetlerine ve görevlerine bir ana hat niteliği taşımaktadır. EFBWW özetle; sosyal diyalog, emek piyasası politikaları, işçi sağlığı ve güvenliği konuları, işçilerin çokuluslu şirketler nezdinde temsili, istihdam koşulları ve sosyal politika alanlarında mücadele verir. EFBWW Tüzüğü’nde, federasyonun ETUC ve diğer Avrupa düzeyinde örgütlü endüstri federasyonları ile işbirliği içerisinde Sosyal Avrupa kurulması mücadelesine kendisini adadığı belirtilmektedir.

Sendikamız YOL-İŞ 1993 yılından bu yana EFBWW üyesidir. Uluslararası üst kuruluşumuz bünyesinde faaliyet gösteren Yönetim Kurulu ve İnşaat Daimi Komitesi’nde; Genel Başkanımız Asil ve Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mehmet Yolasığmazoğlu Yedek Üye olarak Sendikamızı temsil etmektedirler.

İlke, Amaç ve Hedefler

EFBWW, Avrupa inşaat, ağaç işleri ve ormancılık sektörleri ile bağlı işkollarında istihdam edilmiş olan işçilerin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel menfaatlerini yüceltmek ve korumak için oluşturulmuş uluslararası sendikal örgüttür. Bu mücadelenin etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi için EFBWW Avrupa’da meydana gelen sosyal, ekonomik, politik ve çevresel sorunların üstesinden gelirken, kendisine üye tüm sendikalar ile yakın işbirliği ve dayanışma içerisinde olma ilkesini benimsemiştir.

Sıhhatli bir sosyal politika için gerek duyulan tüm koşulların tesis edilmesi, demokrasinin güçlendirilmesi, tüm işçiler için eşit haklar ve eşit muamelenin teşvik edilmesi, istihdam koşullarının ileriye götürülmesi ve tam istihdam olanaklarının yaygınlaştırılması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlandırılması, tüm Avrupa’da bağımsız ve demokratik bir sendikal hareketin mevcudiyetinin sağlanması bakış açısıyla gerçekleştirilecek sosyal reformlar EFBWW faaliyetlerinin ana hedefini oluşturmaktadır.

Gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde bağımsız olan EFBWW üyesi sendikalar, federasyon bünyesinde alınan kararları ve uygulanan faaliyetleri destekleme ve geliştirme taahhüdünde bulunmaktadırlar. Bu destek aynı zamanda EFBWW’nin koordine edici rolünü ve Avrupa düzeyinde tesis etmeyi hedeflediği işbirliğini de geliştirici niteliğe sahiptir.

Federasyonun amaçları dört ana başlık altında tasvir edilmiştir. Bunlardan ilki; EFBWW’nin tüm Avrupa yasama ve yürütme organları üzerindeki etkisinin tam ve eksiksiz hale getirilmesidir. Özellikle AB üzerinde kurulması ve sürdürülmesi gereken bu etki, federasyonun faaliyet gösterdiği sektörlere ilişkin sorunların çözümü ve menfaatlerin kazanılması süreçlerinin işlediği yasal, politik ve sosyal müzakereler dâhil olmayı gerektirmektedir.

Amaçlar listesinde yer alan bir diğer başlık EFBWW’nin örgütlü bulunduğu sektörlerde herhangi bir sendikal politika ihtiyacı doğuran durum oluştuğunda, bunun üzerine eyleme geçmek ve müdahalede bulunmaktır. Bu politikalar emek piyasası yönelimleri, Avrupa Ortak Pazarı’nın gelişimi, göç, çevresel sorunlar, mesleki eğitim, işçi sağlığı ve güvenliği ve çalışma yasaları gibi kilit öneme sahip konular üzerine bina edilebilir. Bu bağlamda EFBWW, tüm ülkelerdeki işçiler ve halklar arasında işbirliğine duyulan gereksinime dikkat çeker.

Üye sendikalar arasında kalıcı işbirliğini tesis etmek ve en iyi deneyimlerin paylaşımını sağlamak EFBWW’nin faaliyetlerini şekillendiren kuruluş amaçlarından bir diğeridir. Federasyon bu yolla; bilginin sürekli olarak toplanması ve yayımının gerçekleştirilmesi, belirli konular üzerine akademik çalışmalar yapılmasının sağlanması ve EFBWW’nin temsil ettiği sektörlerde çalışan işçilerin koşullarının ve durumlarının sürekli olarak izlenmesinin teminat altına alınmasını hedeflemektedir.

Avrupa’dan kendisine üye sendikaları kıta düzeyinde tam ve eksiksiz temsil etmek ve yukarıda anılan tüm ilke ve hedeflerle bağlantılı eylemleri hayata geçirmek federasyonun amaçlarını betimlemek adına hazırladığı dört maddelik listenin bir diğer aşamasıdır. Bu temsiliyet kapasitesi, Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca belirlendiği haliyle faaliyet alanında bulunan tüm sektörlerde işçilerin yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması için federasyonun hedefindeki tüm kuruluş ve örgütler nezdinden aktif bir biçimde kullanılacaktır.

EFBWW kuruluşu ile benimsemiş olduğu ilkelerini, faaliyetlerini yöneltmek üzere belirlediği hedeflerini ve örgütlü olduğu sektörlerde çalışan işçilerin ekonomik, sosyal ve politik mücadelesinde ulaşmak istediği amaçları hayata geçirmek adına üç aracı etkin bir biçimde kullanır. Bunlar sırasıyla; Avrupa çapında planlamasını ve uygulanmasını gerçekleştirdiği kampanyalar, Avrupa düzeyinde faaliyette olan yasama ve yürütme organları ile işveren örgütleri, finans kuruluşları ve diğer yapılarla sosyal diyalog ve AB organları nezdinde yürütülen lobi faaliyetleridir.

efbww_kapak.jpg