İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali

BWI

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te 9 Aralık 2005 tarihinde düzenlenen kongrede Uluslararası İnşaat ve Ağaç İşçileri Federasyonu (IFBWW) ve Dünya İnşaat ve Ağaç İşçileri Federasyonu’nun (WFBW) birleşme kararı ile BWI kurulmuştur. BWI, inşaat, yapı materyalleri, ağaç, ormancılık ve yardımcı sektörlerinden, bağımsız ve demokratik sendikaların bir araya geldiği küresel sendika federasyonudur.

Dünyanın dört bir yanındaki 130 ülkeden, toplamda 12 milyon inşaat, ağaç işleri, ormancılık ve çimento sektörlerinden işçinin örgütlü bulunduğu 326 sendikayı temsil eden BWI’nin genel merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde faaliyetlerini sürdürmektedir. BWI’nin ayrıca; Panama, Malezya, Güney Afrika, Hindistan, Burkina Faso, Curaçao, Şili, Kenya, Rusya, Peru, Brezilya ve Tayland’da Bölgesel Ofisleri ve Proje Koordinasyon Merkezleri bulunmaktadır.

Federasyon amacını tüm dünyada BWI sektörlerinde örgütlü sendikaların geliştirilmesini ve sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde işçi haklarının güçlendirilmesini teşvik etmek olarak tanımlamaktadır. BWI bu amaçla, EFBWW, NFBWW, ITUC ve diğer küresel sendika federasyonları ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır. BWI’nin Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Komitesi nezdinde Özel Danışma Statüsü bulunmaktadır. Ayrıca BWI, ILO, Uluslararası Tropik Kereste Örgütü (ITTO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi uluslararası kuruluşlar, Uluslararası Müteahhit Birlikleri Konfederasyonu (CICA) gibi uluslararası işveren örgütleri ve Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi bölgesel ve uluslararası finans kurumları ile istişari ilişkiler tesis etmiştir.

İsveç GS Sendikası’ndan Per Olof - Sjöö’nün Genel Başkanlığını yaptığı örgütün başkan yardımcıları ise Almanya IG BAU Sendikası Başkan Yardımcısı Dietmar Schafers ve Belçika ACV - BIE Sendikası Başkanı Pierre Cuppens’dir. BWI’nin Genel Sekreteri Filipinler’den Ambet Yuson’dur. Sendikamız YOL-İŞ, BWI Ülke Gruplarının 11.’sinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, grubumuzdaki diğer ülkeler Yunanistan, İsrail, Malta ve Güney Kıbrıs’tır. Genel Sekreterimiz Tevfik Özçelik Ülke Grubu Başkanlığı ile BWI Avrupa Komitesi ve Dünya Konseyi Asil Üyelikleri ile Sendikamızı enternasyonal bünyesinde temsil etmektedir.

Görev, Amaç ve Hedefler

BWI vizyonunu tüm işçilerin güvenceli işlere, adil ücretlere, insani çalışma ve yaşama koşullarına erişebildiği; sosyal adaletin, cinsiyet eşitliğinin, sendikal haklar ve insan haklarının hâkim olduğu bir dünya yaratmak olarak açıklamaktadır. Sendikalar için; uluslararası çalışma standartlarının tam ve eksiksiz uygulandığı, sosyal adaletin, cinsiyet eşitliğinin ve sendikal haklara saygının üstün geldiği bir alan yaratılması BWI’nin bütüncül görevidir.

BWI, işçi haklarını savunmak ve ileriye taşımak suretiyle, örgütlü olduğu sektörlerde çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini kendisine temel görev olarak edinmiştir. Bu itibarla BWI’nin faaliyetleri haklar üzerine bina edilmiştir. Enternasyonal eşitlik, dayanışma ve demokrasiyi zemin edinen sendikal hakların, insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğuna ve sendikaların iyi bir yönetim için vazgeçilmezliğine inanmaktadır. ILO tarafından yayımlanan uluslararası çalışma standartları, Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar Bildirgesi ve İnsana Yakışır İşler girişimini BWI’nin sendikal gündemini oluşturmaktadır. Federasyonumuz örgütlü işgücünün çalışma yaşamına yaptığı olumlu katkıya ve sendikaların gelişime ve işçi haklarının öncelikli hale getirilmesine etkisine vurgu yapmaktadır. Bu itibarla BWI, kurmuş olduğu sendikal dayanışma ve bilgi paylaşım ağları vasıtasıyla istismar aracı olarak kullanılan istihdam biçimlerine ve çalışma yaşamı uygulamalarına karşı hazır olduğunu, inşaat ve ağaç işleri sektörleri işçilerinin hakları için en iyi şekilde mücadele edeceğini belirtmektedir.

BWI hedeflerini dört ana başlık altında toplamıştır; sendikal haklar ve insan haklarını geliştirmek ve savunmak, sendikal gücü arttırmak, inşaat, ağaç ve ormancılık sektöründe sağlam ve yüksek seviyede bir istihdam sağlamak, etkin politikalar üretmek ve çalışma yaşamını etkileyen üçüncül yapılarla ilişkileri güçlendirmek. Bu hedeflere ulaşmak için faaliyetlerini ise örgütlenme, toplu pazarlık süreçlerine katılma ve yerel, bölgesel ve küresel politikaları etkileme kollarına ayırmıştır.

Örgütlenme:
BWI, üyelerinin örgütlenme faaliyetlerini başarıyla yürütmelerine elverişli koşulları sağlamayı birincil hedef olarak seçmiştir. Bu sebepledir ki BWI, sendikaların üye kazanma ve örgütlenme çabalarını, ILO’nun Temel Çalışma Standartları çerçevesinde ve inşaat, ağaç ve ormancılığa ilişkin kamu ihalelerine etki etmek doğrultusunda desteklemektedir. Göçmen işçilerin haklarının desteklenmesi de BWI için öncelik arz eder. Göçmen işçileri kapsayan küresel bir yasal mevzuatın hazırlanması ve göçün söz konusu olduğu ülkeler arasında sendikal anlaşmaların imzalanması bu amaçla yürütülen faaliyetlerdir.

BWI, cinsiyet eşitliğini desteklemek ve kadınların sorunlarına dikkat çekmek için kadın işçilerin sendikalara kazandırılmasına önem vermektedir. Örgütsel yapının çeşitli kademelerine entegre edilen Kadın Komiteleri, kadınların sendikal hayatın her anında yer almaları için cesaret vermek ve yerlerini sağlamlaştırmak amacıyla oluşturulmuşlardır.

BWI, bilişim teknolojilerinin kullanılması, medya kampanyaları ve görsel eğitime işlevsellik kazandırılması amacıyla genç işçiler için enformasyon ağları oluşturmaktadır. Sonuç olarak kayda değer sayıda sendika genç işçilere dönük aktiviteleri ve gençlik komiteleri oluşturulmasını destekler duruma gelmiştir. BWI, üyesi bulunan sendikalarda istihdam edilmiş uzmanları, küresel iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları ile eğitmektedir. Ayrıca sektörlerimizde kullanımı süren asbest ve çalışma yaşamından kaynaklanan kansere karşı kampanyalar da yürütülmektedir.

Toplu Pazarlık:
BWI, toplu iş sözleşmelerinin işyeri koşullarının iyileştirilmesi ve istihdam güvencesi sağlanması için en önemli sendikal araç olduğu görüşündedir. BWI yüksek düzeyde küreselleşen inşaat, ağaç ve ormancılık sektörlerinde tespit edilen esnek istihdam modellerini bertaraf etmek, kabul edilebilir ücretler ve güvenli çalışma koşulları elde etmek amacıyla çokuluslu şirketlerle çerçeve anlaşmaları oluşturma çabasındadır. BWI, endüstride gerçekleşecek muhtemel gelişimin, ekonomik sürdürülebilirliği güçlendirdiği gibi çevre ve çalışma yaşamı koşullarını da iyileştireceğini savunmaktadır. BWI için sürdürülebilir inşaat, ağaç ve ormancılık sektörü; insanların ve toplumların yaşam kalitesini yükselten bir unsur olma özelliğini taşıdığı görüşünü belirtirken, istihdam ve insan onuruna yakışır iş sağlanması anlamının da altını çizmelidir.

Politikaları Etkilemek:
Sektörler dâhilinde ve toplumsal düzeyde etkin politikalar oluşturulması, BWI için sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanması yolunda tamamlayıcı bir unsurdur. BWI bu sebeple, işçilerin işyeri içerisinde ve işyeri dışında seslerini yükseltmesini inşaat, ağaç ve ormancılık sektörleri için önemli bir araç olarak görmektedir.

BWI, hükümetlere ve DB, bölgesel kalkınma örgütleri gibi finansal kuruluşlara, personel tedarik ve inşaat sektörüne dair politikalarına çalışma standartlarını dâhil etmeleri hususunda baskıda bulunmaktadırlar.  BWI dünyanın dört bir yanında çocuk işçiliğine karşı kampanyalar yürütmektedir. BWI, hükümetlerinin antidemokratik ve sendika karşıtı politikalarıyla mücadele eden üyelerine destek olmaktadır.

bwi.jpg